منو

دوره های بازاریابی و فروش

ارتباط موثر در فروش

ارتباط موثر در فروش

تعداد قسمت ها :‌ 5مدت زمان: 66

شخصیت در فروش

شخصیت در فروش

تعداد قسمت ها :‌ 4مدت زمان: 42

افزایش رضایت مشتری

افزایش رضایت مشتری

تعداد قسمت ها :‌ 6مدت زمان: 58

بازاریابی کسب و کارهای خرد

بازاریابی کسب و کارهای خرد

تعداد قسمت ها :‌ 17مدت زمان: 236

مهارت‌های فردی؛ اعتماد به نفس

مهارت‌های فردی؛ اعتماد به نفس

تعداد قسمت ها :‌ 18مدت زمان: 175

مهارت‌های فردی؛ هدف‌گذاری

مهارت‌های فردی؛ هدف‌گذاری

تعداد قسمت ها :‌ 6مدت زمان: 59

تفاوت رهبری و مدیریت

تفاوت رهبری و مدیریت

تعداد قسمت ها :‌ 1مدت زمان: 19

تفاوت خدمات مشتری و تجربه مشتری

تفاوت خدمات مشتری و تجربه مشتری

تعداد قسمت ها :‌ 1مدت زمان: 14

نکات فروشندگی

نکات فروشندگی

تعداد قسمت ها :‌ 1مدت زمان: 13