منو

دوره های کسب و کار

ارتباط موثر در فروش

ارتباط موثر در فروش

تعداد قسمت ها :‌ 5مدت زمان: 66

شخصیت در فروش

شخصیت در فروش

تعداد قسمت ها :‌ 4مدت زمان: 42

افزایش رضایت مشتری

افزایش رضایت مشتری

تعداد قسمت ها :‌ 6مدت زمان: 58

بازاریابی کسب و کارهای خرد

بازاریابی کسب و کارهای خرد

تعداد قسمت ها :‌ 17مدت زمان: 236

مهارت‌های فردی؛ اعتماد به نفس

مهارت‌های فردی؛ اعتماد به نفس

تعداد قسمت ها :‌ 18مدت زمان: 175

مهارت‌های فردی؛ هدف‌گذاری

مهارت‌های فردی؛ هدف‌گذاری

تعداد قسمت ها :‌ 6مدت زمان: 59

دوره توسعه مالی - بخش اول

دوره توسعه مالی - بخش اول

تعداد قسمت ها :‌ 10مدت زمان: 134

دوره توسعه مالی - بخش دوم

دوره توسعه مالی - بخش دوم

تعداد قسمت ها :‌ 10مدت زمان: 146

دوره توسعه مالی - بخش سوم

دوره توسعه مالی - بخش سوم

تعداد قسمت ها :‌ 10مدت زمان: 145

دیجیتال مارکتینگ - بخش اول

دیجیتال مارکتینگ - بخش اول

تعداد قسمت ها :‌ 8مدت زمان: 111

دیجیتال مارکتینگ - بخش دوم

دیجیتال مارکتینگ - بخش دوم

تعداد قسمت ها :‌ 7مدت زمان: 101

پاسخ به سؤال‌های اساسی دیجیتال مارکتینگ

پاسخ به سؤال‌های اساسی دیجیتال مارکتینگ

تعداد قسمت ها :‌ 4مدت زمان: 50

موارد بیشتر