منو

دوره های دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ - بخش اول

دیجیتال مارکتینگ - بخش اول

تعداد قسمت ها :‌ 8مدت زمان: 111

دیجیتال مارکتینگ - بخش دوم

دیجیتال مارکتینگ - بخش دوم

تعداد قسمت ها :‌ 7مدت زمان: 101

پاسخ به سؤال‌های اساسی دیجیتال مارکتینگ

پاسخ به سؤال‌های اساسی دیجیتال مارکتینگ

تعداد قسمت ها :‌ 4مدت زمان: 50

استراتژی‌های ایمیل مارکتینگ

استراتژی‌های ایمیل مارکتینگ

تعداد قسمت ها :‌ 1مدت زمان: 16

بهینگی در تقسیم وظایف

بهینگی در تقسیم وظایف

تعداد قسمت ها :‌ 1مدت زمان: 7