منو

دیجیتال مارکتینگ - بخش دوم

مدت زمان: 101 دقیقهتعداد قسمت ها‌:‌ 7

1

مدت : 16 دقیقه

2

مدت : 13 دقیقه

3

مدت : 13 دقیقه

4

مدت : 14 دقیقه

5

مدت : 12 دقیقه

6

مدت : 15 دقیقه

7

مدت : 14 دقیقه

دیجیتال مارکتینگ - بخش دوم

استاد دوره: اوژن استوار

مدت زمان دوره: 101 دقیقه

بخش دوم از مفاهیم و ابزارهای کاربردی در دیجیتال مارکتینگ و اداره کسب و کارهای آنلاین.