منو

دیجیتال مارکتینگ - بخش اول

مدت زمان: 111 دقیقهتعداد قسمت ها‌:‌ 8

1

مدت : 14 دقیقه

2

مدت : 14 دقیقه

3

مدت : 13 دقیقه

4

مدت : 14 دقیقه

5

مدت : 14 دقیقه

6

مدت : 17 دقیقه

7

مدت : 11 دقیقه

8

مدت : 10 دقیقه

دیجیتال مارکتینگ - بخش اول

استاد دوره: اوژن استوار

مدت زمان دوره: 111 دقیقه

بخش اول از مفاهیم و ابزارهای کاربردی در دیجیتال مارکتینگ و اداره کسب و کارهای آنلاین.