منو

دوره توسعه مالی - بخش دوم

مدت زمان: 146 دقیقهتعداد قسمت ها‌:‌ 10

1

مدت : 12 دقیقه

2

مدت : 19 دقیقه

3

مدت : 19 دقیقه

4

مدت : 19 دقیقه

5

مدت : 10 دقیقه

6

مدت : 11 دقیقه

7

مدت : 12 دقیقه

8

مدت : 14 دقیقه

9

مدت : 13 دقیقه

10

مدت : 14 دقیقه

دوره توسعه مالی - بخش دوم

استاد دوره: جاوید مقدم

مدت زمان دوره: 146 دقیقه

در این دوره، استاد مقدم ابتدا به استراتژی‌های قرارگیری در مسیر موفقیت فردی می‌پردازد و پیشینه‌ای برای طرح مباحث توسعه مالی می‌سازد. سپس در بخش‌های بعدی با طرح مباحث مربوط به رشد مالی کسب و کارها، سرفصل‌های دوره یک ماهه خود را تکمیل می‌کند. این دوره به تمامی کارآفرینان و افرادی که سوودای کارآفرینی و نوآفرینی را در سر می‌پرورانند توصیه می‌شود.
• ویدئوی اول: مفهوم چرخ زندگی
• ویدئوی دوم: تکمیل چرخ زندگی با هدف‌گذاری
• ویدئوی سوم: آغاز مباحث مالی؛ تحلیل اولیه، تاریخچه تولد پول
• ویدئوی چهارم: هوش مالی
• ویدئوی پنجم: درآمد
• ویدئوی ششم: چهارراه نقدینگی
• ویدئوی هفتم: انواع هوش مالی
• ویدئوی هشتم: هوش مالی نوع اول (افزایش درآمد)
• ویدئوی نهم: هوش مالی نوع دوم (حفظ درآمد)
• ویدئوی دهم: هوش مالی نوع سوم (بودجه‌بندی)