منو

دوره توسعه مالی - بخش اول

مدت زمان: 134 دقیقهتعداد قسمت ها‌:‌ 10

1

مدت : 15 دقیقه

2

مدت : 16 دقیقه

3

مدت : 13 دقیقه

4

مدت : 8 دقیقه

5

مدت : 14 دقیقه

6

مدت : 13 دقیقه

7

مدت : 15 دقیقه

8

مدت : 13 دقیقه

9

مدت : 10 دقیقه

10

مدت : 12 دقیقه

دوره توسعه مالی - بخش اول

استاد دوره: جاوید مقدم

مدت زمان دوره: 134 دقیقه

در این دوره، استاد مقدم ابتدا به استراتژی‌های قرارگیری در مسیر موفقیت فردی می‌پردازد و پیشینه‌ای برای طرح مباحث توسعه مالی می‌سازد. سپس در بخش‌های بعدی با طرح مباحث مربوط به رشد مالی کسب و کارها، سرفصل‌های دوره یک ماهه خود را تکمیل می‌کند. این دوره به تمامی کارآفرینان و افرادی که سوودای کارآفرینی و نوآفرینی را در سر می‌پرورانند توصیه می‌شود.
• ویدئوی اول: مقدمه
• ویدئوی دوم: مفهوم موفقیت
• ویدئوی سوم: مفهوم باور
• ویدئوی چهارم: تفاوت شادی و باور موفقیت
• ویدئوی پنجم: مفهوم مدل فکری (الگوهای ذهنی)
• ویدئوی ششم: مفهوم مسیر عصبی
• ویدئوی هفتم: باورهای درست
• ویدئوی هشتم: مسیر موفقیت
• ویدئوی نهم: اثر مرکب
• ویدئوی دهم: مفهوم استراتژی موفقیت