منو

مهارت‌های فردی؛ اعتماد به نفس

مدت زمان: 175 دقیقهتعداد قسمت ها‌:‌ 18

1

مدت : 8 دقیقه

2

مدت : 5 دقیقه

3

مدت : 12 دقیقه

4

مدت : 7 دقیقه

5

مدت : 9 دقیقه

6

مدت : 11 دقیقه

7

مدت : 11 دقیقه

8

مدت : 10 دقیقه

9

مدت : 12 دقیقه

10

مدت : 8 دقیقه

11

مدت : 11 دقیقه

12

مدت : 7 دقیقه

13

مدت : 10 دقیقه

14

مدت : 11 دقیقه

15

مدت : 11 دقیقه

16

مدت : 7 دقیقه

17

مدت : 8 دقیقه

18

مدت : 10 دقیقه

مهارت‌های فردی؛ اعتماد به نفس

استاد دوره: مصطفی طاهری

مدت زمان دوره: 175 دقیقه

در این دوره مصطفی طاهری در ادامه مباحث مربوط به مهارت‌های فردی، به مبحث اعتماد به نفس می‌پردازد. این دوره برای افزایش اعتماد به نفس مثبت در جهت توسعه فردی به تمامی صاحبان مشاغل و همچنین فروشندگان فعال پیشنهاد می‌شود.