منو

افزایش رضایت مشتری

مدت زمان: 58 دقیقهتعداد قسمت ها‌:‌ 6

1

مدت : 11 دقیقه

2

مدت : 11 دقیقه

3

مدت : 7 دقیقه

4

مدت : 10 دقیقه

5

مدت : 10 دقیقه

6

مدت : 7 دقیقه

افزایش رضایت مشتری

استاد دوره: معصومه سیابیدزاده

مدت زمان دوره: 58 دقیقه

در این دوره معصومه سیابیدزاده به معرفی انواع مشتری خواهد پرداخت و راهکارهایی برای حفظ و افزایش رضایت مشتری به کسب و کارها ارائه می‌کند.