منو

شخصیت در فروش

مدت زمان: 42 دقیقهتعداد قسمت ها‌:‌ 4

1

مدت : 7 دقیقه

2

مدت : 14 دقیقه

3

مدت : 12 دقیقه

4

مدت : 7 دقیقه

شخصیت در فروش

استاد دوره: علیرضا بیگوند

مدت زمان دوره: 42 دقیقه

در این دوره علیرضا بیگوند مخاطب را با مفاهیم شخصیت‌شناسی خود و مشتری برای ایجاد بهترین تعامل در جهت فروش آشنا می‌کند.