منو

ارتباط موثر در فروش

مدت زمان: 66 دقیقهتعداد قسمت ها‌:‌ 5

1

مدت : 11 دقیقه

2

مدت : 10 دقیقه

3

مدت : 14 دقیقه

4

مدت : 14 دقیقه

5

مدت : 16 دقیقه

ارتباط موثر در فروش

استاد دوره: علیرضا بیگوند

مدت زمان دوره: 66 دقیقه

در این دوره، علیرضا بیگوند به معرفی انواع تیپ‌های شخصیتی و نحوه برخورد اشخاص با مقوله فروش می‌پردازد. سپس ارتباط مؤثر را به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث در روال فروش مورد بررسی قرار می‌دهد.