منو

ارزان ترین دوره ها

پاسخ به سؤال‌های اساسی دیجیتال مارکتینگ

پاسخ به سؤال‌های اساسی دیجیتال مارکتینگ

تعداد قسمت ها :‌ 4مدت زمان: 50

تفاوت رهبری و مدیریت

تفاوت رهبری و مدیریت

تعداد قسمت ها :‌ 1مدت زمان: 19

تفاوت خدمات مشتری و تجربه مشتری

تفاوت خدمات مشتری و تجربه مشتری

تعداد قسمت ها :‌ 1مدت زمان: 14

نکات فروشندگی

نکات فروشندگی

تعداد قسمت ها :‌ 1مدت زمان: 13

استراتژی‌های ایمیل مارکتینگ

استراتژی‌های ایمیل مارکتینگ

تعداد قسمت ها :‌ 1مدت زمان: 16

بهینگی در تقسیم وظایف

بهینگی در تقسیم وظایف

تعداد قسمت ها :‌ 1مدت زمان: 7

بازاریابی کسب و کارهای خرد

بازاریابی کسب و کارهای خرد

تعداد قسمت ها :‌ 17مدت زمان: 236

شخصیت در فروش

شخصیت در فروش

تعداد قسمت ها :‌ 4مدت زمان: 42

افزایش رضایت مشتری

افزایش رضایت مشتری

تعداد قسمت ها :‌ 6مدت زمان: 58

دوره توسعه مالی - بخش اول

دوره توسعه مالی - بخش اول

تعداد قسمت ها :‌ 10مدت زمان: 134

دوره توسعه مالی - بخش دوم

دوره توسعه مالی - بخش دوم

تعداد قسمت ها :‌ 10مدت زمان: 146

دوره توسعه مالی - بخش سوم

دوره توسعه مالی - بخش سوم

تعداد قسمت ها :‌ 10مدت زمان: 145

موارد بیشتر